ஜூன் 6, 2015 : தமிழ்ப்பள்ளி ஆண்டுவிழா

இடம் : நமது பள்ளி கலை அரங்கம் (Crossroads Middle School North - Auditorium)
நாள் : ஜுன் 6, 2015
நேரம் : மாலை 2:30 முதல் 8 வரை