செய்தி

தினமலர் இதழில் குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி
தென்றல் இதழில் குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி
குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி 2015 ஆண்டுவிழா நிகழ்ச்சிநிரல்
ஜூன் 6, 2015 : தமிழ்ப்பள்ளி ஆண்டுவிழா
ஏப் 18, 2015 : தமிழ்ப்பள்ளி வலைத்தளம் திறப்பு விழா
மார்ச் 7, 2015 : நியூ ஜெர்சி தமிழ்ச் சங்க தமிழ் மொழி போட்டியில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்பு
ஏப் 18: தமிழ்ப்பள்ளி வலைத்தளம் திறப்பு விழா
ஜனவரி 18, 2015 : நியூ ஜெர்சி தமிழ்ச் சங்க பொங்கல் விழா கலை நிகழ்ச்சியில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்பு
அக்டோபர் 11, 2014 : மிசெளரி / மினசோட்டா அ.த.க தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கு தமிழ்க் கல்விக்கான அங்கீகாரம்
அக்டோபர் 5, 2014 : நியூ ஜெர்சி தமிழ்ச் சங்க பேச்சு போட்டியில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்பு
செப் 13, 2014 : தமிழ் பள்ளி 2014-15 ஆண்டுக்கான வகுப்புகள் துவக்கம்
ஜூலை 7, 2014 : குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி திறப்பு விழா