குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி 2015 ஆண்டுவிழா நிகழ்ச்சிநிரல்